Internship

INTERNSHIP

Internship
Zee 24 Taas

Vijay Tawde

Internship
Jai Maharashtra

Prajakta Gunjal

Internship
Jai Maharashtra

Gokul Kaloge

Internship
Jai Maharashtra

Gautam Bhandare

Internship
Jai Maharashtra

Sarang Mokate

Internship
Jai Maharashtra

Sameer More

Internship
Jai Maharashtra

Ayesha Sayyad

Internship
Jai Maharashtra

Tanmai Sawardekar

Internship
Jai Maharashtra

Payal Hargode

Internship
Jai Maharashtra

Sonali Lohar

Internship
Jai Maharashtra

Neha Marne

Internship
SAAM

Prajakta Shinde

Internship
ABP Majha

Akshay Adhav

Internship
Maharashtra 1

Vivekanand Patil

Top